Program Musical English

Zajęcia dla dzieci powyżej 3 lat

Zajęcia dla dzieci Musical English z założenia stanowią kontynuację zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat.

Program składa się z trzech poziomów, korelujących z wiekiem dzieci oraz przygotowujących je do rozpoczęcia nauki szkolnej jako sześciolatki.
Zajęcia dla dzieci mają na celu osłuchanie się z językiem angielskim, jak również aktywne poznanie angielskich słów, zwrotów, rymowanek i piosenek.

Bardzo pomocnym narzędziem są tutaj płyty Musical English, których dziecko może słuchać w domu.
Realizowany podczas zajęć dla dzieci materiał podzielony został na bloki tematyczne (np. kolory, zwierzęta domowe itp.), pozwalające także na rozwijanie wszechstronnych umiejętności z innych dziecin, które nie są bezpośrednio związane z nauką języka obcego, np. z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej m. in. ekologii.

Priorytetowy aspekt zajęć dla dzieci Musical , podobnie jak Musical Babies, to prawidłowa wymowa.
Ilość poznanych słówek na tym etapie nauki jest mniej ważna aniżeli strona fonetyczna, czyli wspomniana wymowa.

Sukcesem w nauczaniu dzieci do 6 roku życia jest odpowiedni wzorzec, dlatego też zdobyte umiejętności prawidłowej wymowy stanowią fundament dalszej nauki języka obcego.

Dzieci, które uczęszczają na zajęcia są w takim wieku, że ich narządy mowy są bardzo elastyczne, ponadto posiadają one zdolności w zakresie wykorzystania tego potencjału, dzięki czemu bez problemu potrafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków angielskiej wymowy, np. dźwięków, które występują w słowach think, path, this, then.
Jest to umiejętność, która zaczyna zanikać wraz z wiekiem.
Zakorzenione w dzieciństwie błędy są często trudne do zniwelowania w późniejszym wieku, w związku z czym odpowiednie, regularne ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji jest bardzo ważne w przypadku dzieci.

Z tego właśnie powodu na prawidłową wymogę kładziony jest szczególny nacisk w przypadku zajęć dla dzieci.
W późniejszym wieku będzie czas na imponującą ilość nowych słówek i poprawną gramatykę ..a tak naprawdę, osoba ucząca się będzie miała na to czas przez całe życie.

Ważnym elementem na płaszczyźnie edukacji małych dzieci jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz koniecznej na tym etapie rutyny, dlatego też wszystkie zajęcia dla dzieci Musical English mają określone składowe.

Na każdych zajęciach jest bardzo dużo ruchu i muzyki, co bardzo korzystnie wpływa na proces poznawczy dziecka.
Dzięki „kontrolowanej” zabawie twórczej, dzieci uczą się, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.

Bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych w postaci planszy Musical English, kart obrazkowych (Flash Cards), domina, puzzli, Mat Edukacyjnych Musical English oraz tzw. Story Boards (planszy z opowiadaniami) etc. jest wykorzystywana na każdych zajęciach dla dzieci.
Ponadto wszystkie dzieci otrzymują do domu Karty Pracy Musical English, co umożliwia przećwiczenie poznanego materiału w domu, wspólnie z rodzicami. Karty te umożliwiają także ćwiczenie innych zdolności, niezwiązanych bezpośrednio z nauka języka, m.in. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru etc.

Skorzystaj z formularza i zapisz się na bezpłatną lekcję próbną

Zajęcia MUSICAL ENGLISH mają na celu:

  • Konsolidację poznanego już przez dzieci słownictwa i struktur językowych.

  • Poznanie nowego słownictwa i struktur gramatycznych w sposób holistyczny – całym ciałem i za pomocą wszystkich dostępnych dziecku zmysłów – nie tylko wzroku, słuchu i dotyku, ale także smaku i węchu. Dziecko na zajęciach Musical English poznaje język nie zdając sobie z tego sprawy, w sposób dostosowany do jego wieku i stopnia rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego. Dzieci do rozpoczęcia systemowej nauki w szkole powinny uczyć się mimowolnie i przez zabawę, ponieważ naturalnie nie posiadają jeszcze motywacji do uczenia się- sam fakt nauki jest dla nich całkowitą abstrakcją. To my- dorośli chcemy, aby się uczyły, lecz same dzieci nie mają takiej potrzeby, ani wewnętrznej, ani uwarunkowanej przyszłą edukacją, lepszą pracą czy możliwością „dogadania się” na wakacjach. W Musical English dziecko odbędzie z nami niezapomnianą, fascynującą i inspirującą „podróż” do krainy języka obcego.

  • Transfer z zasobu językowego biernego do aktywnego. Szczególny nacisk kładziony jest na prawidłową wymowę oraz intonację zdaniową. Warunkiem prawidłowej asymilacji języka angielskiego jest nieskazitelny wzorzec wymowy oraz intonacji. Prawidłowa wymowa na tym etapie nauczania jest bardziej istotna niż sam zakres leksykalny języka obcego. Prawidłowy wzorzec stanowi o sukcesie w nauczaniu dzieci do 6 roku życia i nabycie jak najlepszej wymowy kładzie podwaliny pod dalszą naukę. Metoda Musical English wykorzystuje fakt, że dzieci w wieku do 7 lat mają na tyle elastyczne narządy mowy i zdolności wykorzystania tego potencjału, że bez większych trudności potrafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków wymowy angielskiej, np. dźwięków występującego w słowach think, this, Polish, cat, bus. Ta umiejętność powoli z wiekiem zanika. Błędy zakorzenione już w dzieciństwie natomiast bardzo trudno naprawić w przyszłości, dlatego właśnie tak niezbędne jest odpowiednie, stałe ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji.

  • Usprawnienie autonomicznej, naturalnej komunikacji u dzieci poprzez wprowadzenie i uzupełnienie funkcji językowych, oraz nacisk na zadawanie przez dziecko pytań, nie tylko odpowiadanie na pytania zadawane przez prowadzącego. Dziecko potrafi prawidłowo rozpoznać zasób leksykalny i odpowiednio reagować na polecenia. Uczymy go myśleć w języku angielskim, ponieważ tylko w taki sposób będzie ono w przyszłości posługiwało się tym językiem naturalnie – dokładnie tak jak dzieci naturalnie dwujęzyczne.

  • Wytworzenie u dzieci naturalności posługiwania się językiem angielskim, poprzez zastosowanie elementów „Total Immersion”. Prowadzący posługuje się językiem angielskim w komunikacji z dziećmi, oczekując tego samego od nich, ale umożliwia używanie języka ojczystego w sytuacjach, w których niemożliwe jest pełne zrozumienie przez dzieci konkretnego materiału. Praca dydaktyczna z dziećmi na tym etapie rozwoju językowego w żaden sposób nie powinna wytworzyć u dzieci negatywnego stosunku do języka angielskiego. Sytuacja, w której dziecko nie rozumie przekazu nauczyciela, tj. pytania, objaśnienia czynności czy słownictwa pomimo podejmowania wielu prób wytłumaczenia przez prowadzącego danego zagadnienia, może doprowadzić do zniechęcenia dziecka, czy frustracji i w efekcie spowodować całkowicie odmienny skutek.

  • Rozwinięcie kompetencji uczenia się języka poprzez eksperymentowanie z językiem. Na zajęciach Musical English dziecko jest zachęcane do bawienia językiem poprzez tworzenie krótkich, często zabawnych rymowanek budując tym samym motywację do późniejszej nauki. W powyższym procesie kreatywności myślenia językowego wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne wymienione poniżej.

  • Rozwinięcie wrażliwości muzycznej poprzez kontakt z wartościową muzyką klasyczną, która wykorzystywana jest w zabawach mających na celu usprawnienie kompetencji językowych, przećwiczenie poznanego materiału, eksperymentowanie z zasadami tonalności, brzemienia i rytmu, oraz zbudowanie pozytywnej motywacji do nauki

Skorzystaj z formularza i zapisz się na bezpłatną lekcję próbną